תקנון אתר – רן אוילס

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט המקוון של חברת “רן אוילס בע”מ” (טירה, ח.פ 515504157) (להלן: “החברה”) בכתובת – https://ren-oils.co.il (להלן: “אתר האינטרנט”, “האתר”). אנא קראו את התקנון מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה. בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון: 09-7424441.

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני המציע (בין היתר) למכירה מגוון חומרי גלם לרוקחות טבעית, שמנים אתריים, שמנים צמחיים, מוצרי קוסמטיקה וטיפוח ועוד (להלן: “המוצרים”), ומשמש כבמה להצגת המוצרים ושירותי החברה, כמו כן לעדכונים, פרסומים וכן כל שימוש אחר לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

1. כללי

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
 4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 7. חברת “רן אוילס” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי “רן אוילס” בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר “רן אוילס” וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 8. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 9. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.

2. הרשמה לאתר

 1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר  באמצעות טופס הרשמה מקוון.
 2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי  תקף, שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
 3. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה, להוציא מקרים בהם התרחשה תקלה.
 4. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.
 5. בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר.
 6. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר ועליו מוטלת האחריות הישירה והבלעדית לדאוג לכך שהפרטים נכונים ועדכניים בטרם השלים את ההזמנה. החברה אינה אחראית לאי -אילו נזקים שיגרמו למזמין כתוצאה מהזנת פרטים לא נכונים ו/או לא עדכניים.
 7. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
 8. אם בחרת להצטרף למועדון הלקוחות שלנו, אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני ובו מידע על שירותים, תכנים, מבצעים והצעות שייתכן ויעניינו אותך, וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל/י לבטל את בחירתך ולחדול מלקבל את המידע על ידי הסרתך מן המערכת. ייתכן כי פרטיך ישותפו עם צד ג’ במסגרת שיתופי הפעולה שמקיימת החברה ובלבד שהדבר יעשה במסגרת החוק תוך הקפדה על שמירה על פרטיותך.
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
  5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי וכיו”ב;

3. רכישת מוצרים באתר

 1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
 2. מעת לעת עשויה החברה לאפשר ללקוחותיה הקיימים והפוטנציאלים לקבל הנחה והטבות במקרים מסוימים באמצעות קודי קופון. השימוש בקופונים יתבצע בהתאם להנחיות החברה ולה שיקול הדעת הבלעדי באשר לתוקף, טיב ואפן השימוש בקופון. את הקופון יש להשלים במעמד התשלום באתר. אין בביצוע ההזמנה והזנת הקופון בכי לחייב את החברה והמחיר הסופי יקבע רק לאחר אישור ההזמנה על ידי החברה.
 3. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח, על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים ועליו מוטלת האחריות הישירה והבלעדית לדאוג לכך שהפרטים נכונים ועדכניים בטרם השלים את ההזמנה. החברה אינה אחראית לאי -אילו נזקים שיגרמו למזמין כתוצאה מהזנת פרטים לא נכונים ו/או לא עדכניים.
 4. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 5. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 6. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 7. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
 8. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

4. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, או בכל אמצעי תשלום נוסף שתבחר החברה להוסיף מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, ייתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו וכן כל פרט אחר הדרוש ע”פ חוק בכדי להשלים את ביצוע ההזמנה..
 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ייתכן וישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
 5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין וייתכן שתשלח הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בהתאם
 6. במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, ייתכן ותשלח אל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. לגבי מוצרים שהוזמנו ואינם במלאי, אם לא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת לספק את המוצר ובלבד שתשיב בהקדם למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 8. יובהר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם ,אם שולם, על ידי הלקוח.
 9. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי. 
 10. במידה והמזמין מאמין כי חלה טעות כלשהי בחיוב שבוצע על ידי חברת האשראי, על המזמין להביא את הדבר בהקדם המיידי להנהלת האתר ובצורה מפורטת על מנת שזו תוכל לבחון את הנושא ולהביא לפתרונו בהקדם ולשביעות רצון כל הצדדים.

5. אספקה והובלת המוצרים

 1. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון ובכפוף למפורט לעיל.
 2. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.
 3. על פי הנחיות חברת המשלוחים, משקל המוצרים הנשלחים באמצעות משלוח לנקודת איסוף לא יעלה על 3 ק”ג.
 4. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות ובתוך 5 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה על ידי חברת האשראי, בין אם נשלח באמצעות משלוח לנקודת איסוף ובין אם נשלח באמצעות שליח. איסוף עצמי יבוצע בתיאום מראש מול החברה ויהיה מוכן לאספקה עד 3 ימי עסקים.
  זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 5. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
 6. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 7. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות שליח לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה, המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של חברת השליחויות ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.
 8. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי באתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
 9. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח.
 10. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.
 11. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
 12. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
  1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
  2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
  3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 13. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה ויוחלט לשלוח את המוצר בשנית, זמן האספקה החדש יחושב מיום תיאום המועד חדש.
 14. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בכל תשלום, דמי משלוח, טיפול וכל עלות נוספת שתחול על שילוח חוזר.

6. ביטול רכישה מצד המזמין

 1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
  1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל sales@ren-oils.co.il.
  2. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
  3. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר מבלי שנעשה בו שימוש ככל שהדבר סביר ובאריזתו המקורית.
  4. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

7. ביטול רכישה מצד החברה

 1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

8. זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.ren-oils.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וכל זאת בכפוף להסכמה בכתב מהנהלת האתר.
 6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לאף גורם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

9. אחריות

 1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
 2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 3. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 4. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 5. המידע המתפרסם באתר אינו מהווה עצה רפואית. חובה להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת שימוש כלשהו בכל מוצר או תכשיר.
 6. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי.
 7. המשתמש מצהיר כי כל שימוש באתר, וכן כל שימוש במוצרים או בתכנים המפורסמים באתר (להלן: “שימוש במוצר”) הינם באחריותו האישית והבלעדית של המשתמש, ולא תהא לו כל טענה או תלונה כלפי החברה בגין שימוש זה במוצר.
 8. יובהר, למען הסר ספק, כי כל שימוש במוצר, בין אם על ידי המשתמש או בין אם על ידי מטופליו של המשתמש, הינו באחרויותו הבלעדית של המשתמש.
 9. המשתמש מכיר בכך כי כלל התכנים המופיעים באתר לגבי שימוש במוצרים, אזהרות שונות, ערבוב חומרים, ייעוד המוצר, דרך תפעולו, מידע רפואי לגבי המוצר או שימושו, וכן כל מידע אחר בנוגע למוצר והשימוש בו אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי או רפואי, וכי יש להיוועץ באיש מקצוע מוסמך טרם הרכישה והשימוש במוצר. כל שימוש במוצר הינו באחריות המשתמש בלבד.
 10. רשאים להשתתף בהזמנה ורכישה באתר רק משתמשים מעל גיל 18, אשר ברשותם אימייל פעיל וכן כתובת משלוח תקפה ובישראל בלבד. בעת ביצוע השימוש באתר, מצהיר המשתמש כי הוא עונה על הקריטריונים המפורטים לעיל. כמו כן, הרכישה באתר מותנית בכרטיס אשראי אשר תקף ומאחת החברות המכובדות על ידי החברה. זאת למעט לקוחות הבוחרים לשלם דרך הטלפון, אשר הזמנתם תבוצע לאחר ביצוע התשלום.
 11. כל המידע הנמצא באתר אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ, טיפול, אבחון המלצה ו/או השגחה רפואית של רופא או מטפל כלשהו. אין להשתמש או להסתמך על התוכן המוצג באתר למטרות אבחון או טיפול של בעיות בריאות או מחלות למינהן. אם יש מידע או חשש לבעיה רפואית כלשהי, חובה עליך לפנות מיד לרופא המטפל ולפעול לפי הנחיותיו ולא להסתמך בצורה כלשהי על התכנים הפרסומיים המוצגים באתר.
 12. לפי הנחיות משרד הבריאות בעניין נטילת תוספי תזונה: נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים – יש להוועץ ברופא.
 13. כלל המוצרים המופיעים באתר בעלי רישיון משרד הבריאות ועומדים בתקן ISO 22716.
 14. האחריות הניתנת למוצרים השונים המוצעים למכירה באתר הינה בהתאם לאחריות יצרן הניתנת בגין כל מוצר ומוצר ובהתאם להנחיות משרד הבריאות הישראלי. לבירורים והבהרות ניתן לפנות בשאלה לשירות הלקוחות.
 15. החברה לא תהא אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר שנעשה בניגוד להוראות היצרן, בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד להנחיות נוספות לשימוש שיינתנו לו על ידי החברה, בין אם במסגרת הרכישה ובין אם במועד האיסוף.

10. סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
 2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה. החברה מאפשרת ללקוחותיה לרכוש את מוצריה באופן מקוון באמצעות מערכת סליקה אוטומטית. כל תעבורת המידע הרגיש מוצפנת בפרוטוקול SSL המגן על המידע. 
 4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים ולצורך ביצוע פעולות שיווקיות.
 6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות גורמים עויינים למחשב הלקוח / לניסיוניות דיוג “פישינג” ו/או למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 7. החברה רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. בזמן ביקורך באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט “עוגיות”, המשפרים את חווית הגלישה שלך. קבצים אלה מספקים לנו מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע לך מוצרים בהתאם לאופן שימושך. השימוש בקבצים אלה הינו אוטומטי וללא פיקוח אדם. במדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלה אך ללא הפרטים הללו לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר. בעצם השימוש באתר, מצהיר הגולש/משתמש כי הוא מאשר את השימוש ב”עוגיות”.
 8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

11. מבצעים והנחות המוצעים על ידי החברה

 1. מחירי המבצעים וההנחות (להלן: “מבצעים”) מוגבלים בזמן או עד לגמר המלאי.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל מבצע, בין אם הגיע מועד סיומו או לא, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בכל רגע ועת. במקרה של ביטול המבצע טרם עת, תסיר החברה כל פרסום הקשור למבצע מאתר החברה הרשמי ולא תהה מחויבת לו מרגע הסרתו והלאה.
 3. אלא אם צוין אחרת ובמפורש בפרסום מבצע ספציפי, החברה אינה מכבדת כפל מבצעים.

12. דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
 3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

אנו מודים לכם על שבחרתם בנו ובמוצרים שלנו ואנו עושים כל שביכולתנו על מנת לספק לכם חווית רכישה ושימוש מהנים וחלקים.
אנו כאן בשבילכם לכל שאלה, אנא אל תהססו לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר השונים המצויים בתקנון זה ובאתר בכלל.